Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab 1. Lebih Dekat dengan Allah Swt. yang Sangat Indah Nama-Nya ............................ 1
A. Renungkanlah .................................................................................................... 2
B. Cermatilah .......................................................................................................... 3
C. Iman kepada Allah Swt. . ................................................................................... 3
D. Makna l-Asm±u al-¦usn± ............................................................................... 4
E. Hikmah Beriman kepada Allah Swt. ................................................................. 9
Rangkuman ......................................................................................................... 11
Ayo berlatih ........................................................................................................ 11

Bab 2. Hidup Tenang dengan Kejujuran, Am±nah, dan Istiq±mah .................................... 16
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 17
B. Cermatilah .......................................................................................................... 17
C. Mari Berperilaku Jujur ........................................................................................ 18
D. Mari Berperilaku Am±nah .................................................................................. 20
E. Mari Berperilaku Istiq±mah ................................................................................ 23
Rangkuman ......................................................................................................... 26
Ayo Berlatih ........................................................................................................ 26

Bab 3. Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman .......................................................................... 31
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 32
B. Cermatilah .......................................................................................................... 32
C. Ingin Tahu tentang °ah±rah ................................................................................ 33
D. Bagaimana Cara °ah±rah? .................................................................................. 36
E. Hikmah °ah±rah ................................................................................................ 39

Bab 4. Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah ............................................................... 46
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 47
B. Cermatilah .......................................................................................................... 47
C. Ayo £alat Berjamaah! .......................................................................................... 48
D. Tata Cara £alat Berjamaah .................................................................................. 51
E. Pembiasaan £alat Berjamaah .............................................................................. 52
Rangkuman ........................................................................................................ 54
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 55

Bab 5. Selamat Datang Nabi Kekasihku ............................................................................. 60
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 61
B. Cermatilah .......................................................................................................... 61
C. Kehadiran Sang Kekasih .................................................................................... 62
D. Nabi Muhammad saw. Diangkat Menjadi Rasul ................................................ 64
E. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Mekah .......................................................... 66
Rangkuman ........................................................................................................ 70
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 71

Bab 6. Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah ..................................... 76
A. Renungkanlah .................................................................................................... 77
B. Cermatilah ......................................................................................................... 77
C. Mari Membaca 78
1. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 .................................................................. 78
2. Membaca Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 .............................................................. 78
3. ..... 79
4. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 .............................................................. 81
5. Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 .......................................................... 82
D. Mari Memahami al-Qur’±n ................................................................................ 83
1. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 serta Hadis Terkait ................................. 83
2. Kandungan Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 serta Hadis Terkait ............................ 84
E. Perilaku Orang yang Cinta Ilmu Pengetahuan ................................................... 85
Rangkuman ........................................................................................................ 88
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 89

Bab 7. Ingin Meneladani Ketaatan Malaikat-Malaikat Allah Swt. .................................... 94
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 95
B. Cermatilah .......................................................................................................... 96
C. Siapakah Malaikat Itu? ....................................................................................... 96
D. Nama dan Tugas Malaikat .................................................................................. 98
E. Perilaku Beriman kepada Malaikat Alla Swt. .................................................. 99
Rangkuman ........................................................................................................ 101
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 102

Bab 8. Berempati Itu Mudah, Menghormati Itu Indah ........................................................ 108
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 109
B. Cermatilah .......................................................................................................... 110
C. Mari Berempati ................................................................................................... 110
D. Mari Menghormati Orang Tua Kita ................................................................... 112
E. Mari Menghormati Guru ..................................................................................... 115
Rangkuman ........................................................................................................ 117
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 118

Bab 9. Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu ......................................... 125
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 126
B. Cermatilah .......................................................................................................... 126
C. Apa £alat Jumat itu? ............................................................................................ 127
D. Ketentuan £alat Jumat ........................................................................................ 127
E. Aku Ingin Bisa £alat Jumat ................................................................................ 131
Rangkuman ........................................................................................................ 133
Ayo Berlatih ............................................................................. .................. 134

Bab 10. Islam Memberikan Kemudahan melalui ¢alat Jamak dan Qa¡ar .......................... 139
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 140
B. Cermatilah .......................................................................................................... 140
C. Aku Ingin Tahu Ketentuan £alat Jama’ .............................................................. 139
D. Aku Ingin Tahu Ketentuan £alat Qa¡ar .............................................................. 143
E. Aku Bisa £alat Jama’ dan Qa£ar .......................................................................... 144
Rangkuman ........................................................................................................ 151
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 151

Bab 11. Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan ...................................... 157
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 158
B. Cermatilah .......................................................................................................... 158
C. Sebab-Sebab Rasulullah Hijrah ......................................................................... 159
D. Berita Gembira dari Kota Ya¡rib ........................................................................ 160
E. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw. ..................................................................... 161
F. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah. ...................................................... 163
Rangkuman ........................................................................................................ 166
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 167

Bab 12. Al-Khulaf±u Ar-R±syidμn Penerus Perjuangan Nabi Muhammad saw. ................ 172
A. Renungkanlah ...................................................................................................... 173
B. Cermatilah ........................................................................................................... 174
C. Abu Bakar as-Sidd³q Bijaksana dan Tegas .......................................................... 174
D. Umar bin Khattab Tegas dan Pemberani ............................................................. 176
E. Usman bin Affan Baik Hati dan Dermawan ........................................................ 178
F. Ali bin Abi Thali Cerdas dan Sabar .................................................................. 179
Rangkuman ......................................................................................................... 181
Ayo Berlatih ........................................................................................................ 182

Bab 13. Hidup Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ................................... 187
A. Renungkanlah ...................................................................................................... 188
B. Cermatilah ........................................................................................................... 188
C. Mari Belajar al-Qur’±n ........................................................................................ 189
1. Membaca al-Qur’±n ....................................................................................... 189
a. Membaca Q.S. an-Nis±/4:146, .................................................................. 189
b. Membaca Q.S. al-Baqarah/2: 153 ............................................................ 189
c. Membaca Q.S. ±li-Imr±n/3: 134 ............................................................... 189
2 . Memahami Hukum Bacaan Nun Sukun/Tanwin .............................................. 189
3 . Menerapkan Bacaan Mim Sukun ..................................................................... 191
4 . Mengartikan Q.S. an-Nis±/4:146/ Q.S. al-Baqarah/2: 153/ .......................... 193
D. Mari Memahami al-Qur’±n ................................................................................ 195
1 . Kandungan Q.S. An-Nis±/4:146 serta Hadis Terkait ...................................... 196
2 . Kandungan Q.S. Al-Baqarah/2: 153 serta Hadis Terkait ............................... 196
3 . Kandungan Q.S. Ali-Imr±n/3: 134 serta Hadis Terkait .............. ...... 197
E. Perilaku Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ..................................................................... 198

Rangkuman ......................................................................................................... 201
Ayo Berlatih ........................................................................................................ 202
Indeks .................................................................................................................................. 208
Glosarium ............................................................................................................................. 211
Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 213
Profil Penulis ........................................................................................................................ 215
Profil Penelaah .................................................................................. .......................... 218
Ikhtisar ............................................................................................. ........................... 223

0 Response to "Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa"

Post a Comment